Alt Pirineu i Aran

ALT PIRINEU I ARAN

Alt Pirineu i Aran
Alt Urgell
Pallars Jussà

Situat al nord-oest de Catalunya, concretament al Pirineus, inclou les comarques d'alta muntanya des del límit amb l'Aragó fins a la Cerdanya: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Baixa Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d'Aran. Per població és l'àmbit amb menys població, 76.828 habitants el 2009. En l'informe Roca fou proposada com una sotsvegueria de la vegueria de Ponent, amb el nom de l'Alt Pirineu i la Val d'Aran. L'àmbit funcional territorial va ser reconegut com a àmbit diferenciat per la llei 24/2001 del 31 de desembre de 2001.


Està integrat per les comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Subirà i la Val d'Aran.


Pels seus trets diferencials, a l'àmbit hi conviuen dues lleis importants per al territori. Una que afecta a totes elles és la Llei 2/1983, de 9 de març, d'alta muntanya, anterior al Pla territorial general de Catalunya, i que defineix aquestes comarques com a "comarques de muntanya". Reconeixent l'especificitat de les àrees de muntanya, per desenvolupar les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de tractament especial d'aquestes àrees. Una altra llei és la que afecta a la Vall d'Aran, Llei 16/1990, de 13 de juliol (DOGC 1326, de 3 d'agost), que defineix el règim especial d'Aran i que va permetre l'òrgan de govern autònom de la Vall, el Consell General d'Aran.


Informació extreta de  http://ca.wikipedia.org/


Alta Ribagorça
Pallars Sobirà
Cerdanya
Val d'Aran