Comarques de Barcelona

COMARQUES DE BARCELONA

L'Àmbit metropolità de Barcelona és un els set àmbits funcionals territorials definits en el Pla territorial general de Catalunya. A l'avantprojecte de Llei de l'Organització Veguerial de Catalunya aquest àmbit és anomenat vegueria de Barcelona.


Es troba situat a la zona central de la Depressió Litoral i la Serralada Prelitoral de Catalunya. És l'àmbit amb més població amb 5.041.273 habitants l'any 2013, abasta una extensió geogràfica de 3.242 km² i una densitat de 1.555 hab/km². El seu municipi més important i nucli principal és la ciutat de Barcelona.


La regió va quedar definida l'any 1987 en les Lleis d'Ordenació Territorial aprovades pel Parlament de Catalunya. La integren les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, és a dir, el conjunt format per Barcelona i la seva àrea d'influència en termes econòmics i de mercat de treball.


És actualment una de les 10 majors aglomeracions metropolitanes europees i ocupa una posició capdavantera entre les zones industrials sent un dels eixos de major desenvolupament econòmic i empresarial en la Mediterrània Occidental. Dels prop de 2 milions de llocs de treball existents a la regió, gairebé un terç provenen de l'activitat industrial. La regió metropolitana de Barcelona suposa el 10% de tot el territori de Catalunya i en concentra el 68% de la seva població, sent la segona aglomeració amb una major densitat d'Europa, tan sols superada per París (3.202 habitants/km2).


El principal element estructurador del relleu metropolità el conformen dues serralades d'alçada diversa que es disposen de nord-est i sud-oest de manera paral·lela a la costa. Aquestes dues serralades són la serralada Litoral i la serralada Prelitoral.


Entre les dues serralades s'estenen dos corredors naturals: la depressió Prelitoral que compren el Penedès i la plana del Vallès, lleument separats per una petita elevació a l'alçada del marge esquerre del riu Llobregat. L'altre corredor és l'estreta depressió Litoral que presenta un petit eixamplament a la part central, on es troba la ciutat de Barcelona i conegut com el pla de Barcelona.


Aquesta disposició ha representat una dificultat per a les comunicacions naturals entre el litoral i l'interior del país. L'existència del Llobregat i l'eix Congost-Besòs ha servit per trencar en part aquestes barreres naturals i ha permès la comunicació.


Hi trobem les comarques de l'Alt Penedès, El Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.


Superfície: 3.242,3 Km2.         Població: 5.041.273 Habitants (2013);   Densitat: 1.554,84 Hab/Km2


Informació extreta de http://www.idescat.cat/; http://www.vegueries.com/ i https://ca.wikipedia.org/